Imported Fee All Included for Thailand Shipping Destination

Free Worldwide Delivery Upon $599USD Purchase, Use Code: FREESHIP

Imported Fee All Included for Thailand Shipping Destination

Free Worldwide Delivery Upon $599USD Purchase, Use Code: FREESHIP

ช้อปดีมีคืน

เริ่มแล้ว! "ช้อปดีมีคืน" กับการใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2563 ใช้สิทธิ "ลดหย่อนภาษี" ตามมาตรการ ตามจำนวนเงินค่าซื้อสินค้าและบริการที่จ่ายจริง ไม่เกิน 30,000 บาท สามารถนำใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปีภาษี 2563

ตั้งแต่ 23 ต.ค. - 31 ธ.ค. 63

สามารถขอใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบจาก
ขอใบกำกับ คลิก!

หรือ
LINE: @natbay คลิก!

** มาตรการลดหย่อนภาษีนี้ใช้สำหรับผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และควรเช็คสิทธิ์ของท่าน พร้อมศึกษารายละเอียดเงื่อนไขจากประกาศกรมสรรพากรเพิ่มเติมที่ www.rd.go.th

Need further help ?

Simply complete and click 'SEND' to submit an enquiry: